Για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας τα αιτήματα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ieksitia@sch.gr.

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ και τηλέφωνο επικοινωνίας.