Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΔΙΕΚ καθημερινά τις ώρες 11:00 - 13:00 μέχρι την Τρίτη 27/08 με τον φάκελό τους πλήρη κι έτοιμο για έλεγχο.

Δικαιολογητικά που δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν εκ των υστέρων, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα φωτοτυπιών από τη γραμματεία. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

 

1. Υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη οριστική αίτηση.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Δικαιολογητικά μοριοδότησης αριθμημένα και ταξινομημένα σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης.

 

Μετά από τις αναθέσεις των μαθημάτων σε περίπτωση αβλεψίας ή λάθους και με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια, ο εκπαιδευτής οφείλει να υποβάλλει άμεσα αίτηση θεραπείας.