Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικές βαθμολογίες έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Οι σπουδαστές μπορούν να ενημερώνονται αυτοπροσώπως για τον ΑΜΚ τους.