--- Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

--- Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

--- Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

--- Υπόδειγμα Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

 

    Στην ενότητα Έντυπα υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την πρακτική άσκηση.

     

    Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση δημοσιεύονται παρακάτω: